Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vestervangen", under lokalplan nr. 2 med tillæg nr. 1, Tommerup Kommune Boligområde i Gl. Tommerup (§15-rammernes område nr. 1.1). Pr. 2007 er Tommerup Kommune sammenlagt med Assens Kommune. Dens hjemhørende Kommune er Assens kommune.

Grundejerforeningens område er lokalplan nr. 2 + tillæg nr. 1, Tommerup by og sogn og parceller udstykket herfra.

Grundejerforeningen omfatter de til enhver tid udstykkede storparceller, samt de tilhørende grønne områder, vist på kortbilag I.

Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for hjemhørende kommune, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om ophævelse af foreningen, vil være at godkende af kommunalbestyrelsen.

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesse i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler,  der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål.

Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af fælles interesse. Foreningen kan lade sådanne beslutninger lyse servitut - og pantstiftende på de enkelte ejendomme, uden særskilt godkendelse fra grundejeren.

Foreningen overtager og administrerer de til udstykningen hørende stier, fællesarealer m.v., herunder vedligeholdelse og renholdelse på de nævnte arealer.

§ 3

Medlem af foreningen er enhver selvstændig husstand.

Tommerup Andelsboligforenings ejendomme nr. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 30 - 32, indgår med 4 medlemmer. Disse skal, af hensyn til foreningen,  til enhver  tid  være  grundejerforeningen bekendt med navne samt adresse, ved Tommerup Andelsboligforenings foranstaltning.

Medlemskabet indtræder ved underskrift af skøde eller ved enhver anden form for adkomsterhvervelse af en af de parceller i lokalplanområdet.

Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin boligparcel og regnes fra det tidspunkt, da afståelsen dokumenteres for foreningen, efter at vedkommende har berigtiget enhver skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen. Udtrædende medlemmer kan ikke fordre nogen del af foreningens formue og erlagt indskud tilbagebetalt.

§ 4

Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse nu er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan der ingensinde ved nogen lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtigelser.

Grundejerforeningen kan udfærdige et ordensreglement.

§ 5

Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen.

GENERALFORSAMLINGEN:

§ 6

Generalforsamlingen er indenfor de ved vedtægterne fastsatte grænser - den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og fatter beslutning ved simpel stemmeflertal, for så vidt andet ikke udtrykkeligt er bestemt.

§ 7

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. På generalforsamlingen:

  • afgives beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år,
  • fremlægges det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår, til godkendelse eller anden beslutning.
  • foretages valg af 5 bestyrelsesmedlemmer, jfr. 14.
  • vælges 2 bestyrelsessuppleanter,
  • vælges 1 revisor og 1 suppleant,
  • fastsættes det kommende års kontingent,
  • forhandles og stemmes om eventuelt fremkomne

De under pkt. 3 og 4 nævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal efter 1.1. 1983 have bopæl i udstykningsornrådet.

Forslag til vedtagelse på de ordinære generalforsamlinger må, for at blive behandlet, være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 8

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 21 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hver enkelt parcelejer eller lejer efter den til foreningens bestyrelse opgivne adresse. * 1) Se note

§ 9

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når mindst 20% af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på generalforsamlingen. Denne skal afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

§ 10

Ethvert af foreningens medlemmer med ægtefælle, værge eller kurator har adgang til generalforsamlingen enten personlig eller ved fuldmægtig, der må være forsynet med skriftlig fuldmagt. Fuldmagt er ikke fornøden for ægtefælle. Fuldmagt overleveres dirigenten forinden stemmeafgivning kan finde sted. Ingen mødende kan dog have mere end een fuldmagt.

Generalforsamlingen er, når lovlig indvarsling har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Hver bolig har een stemme.

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring i foreningens love, dens opløsning eller forening med anden forening eller selskab, eller som kræver økonomisk ydelse ud over administrationskontingent og de økonomiske forpligtigelser, der påhviler parcelejerne eller -lejerne efter lokalplan ru. 2, der er godkendt af (Assens) Tommerup kommune sammen med disse vedtægter fordres dog, at mindst 2/3 af foreningens stemmetal afgives til fordel for forslaget. Er der på en sådan første generalforsamling ikke mødt det fornødne antal stemmeberettigede, indvarsles i løbet af 14 dage til en ny generalforsamling. På denne vedtages forslaget uden hensyn til de mødendes antal, når mindst 2/3 af de mødte stemmer derfor. En sådan beslutning er dog først gyldig, når den er godkendt af Assens kommune, jfr. § 1.

§ 12

På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne og afgøre alle spørgsmål vedrørende den indre orden og afstemningen.

Dirigenten skal, når det begæres lade foretage skriftlig afstemning.

§ 13

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft.

BESTYRELSEN:

§ 14

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen afgår skiftevis efter tur, således at 3 medlemmer afgår i lige årstal, og 2 medlemmer i ulige årstal.

På generalforsamlingen vælges desuden 2 suppleanter til bestyrelsen. Generalforsamlingen vælger 1 revisor, der fungerer i eet år og 1 suppleant.

Genvalg af bestyrelse og revisor kan finde sted.

Generalforsamlingen kan fastsætte vederlag til formanden, kassereren og revisor. Bestyrelsen er i øvrigt ulønnet, men alle direkte udlæg refunderes efter regning.

§ 15

Bestyrelsen repræsenterer foreningen som sådan og administrerer foreningens anliggender, derunder dens formue. Bestyrelsens medlemmer forpligtiger foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift 2 i forening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald, næstformanden.  Ved almindelige  ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, der i henhold til de enkelte medlemmers skøde og de på ejendommen lyste servitutter er pålagt foreningen at træffe, samt udover  tilsyn, alt i overensstemmelse med de af kommunen meddelte forskrifter.

§ 16

Bestyrelsen vælger selv næstformand til at træde i formandens sted, hvor denne er forhindret, og eventuel sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede . Ved stemmelighed er formandens - og i dennes forfald, næstformandens - stemme den afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger  føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Ethvert medlem er på skift pligtig til at lade sig indvælge i bestyrelsen som medlem af denne, såfremt frivillig indvælgelse ikke opnås.

§ 17

Ved behandling på bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger af spørgsmål, der alene angår et af bestyrelsens medlemmer eller andre af de mødende, har de pågældende og deres ægtefæller, værger eller kurator ingen stemmeret, ligesom de ej heller, efter at der er givet dem adgang til overfor bestyrelsen eller forsamlingen at motivere deres stilling, har ret til at være til stede under afstemningen.

§ 18

Revisor har til enhver tid ret til at efterse kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag.

REGNSKAB:

§ 19

Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 1982.

§ 20

Hver tiltrædende medlem betaler kr. 100,00 pr. parcel i indskud. Indskud forfalder til betaling ved overtagelse af en under foreningen hørende parcel eller bolig, dog tidligst efter, at foreningen har begyndt sin virksomhed i overensstemmelse med, hvad nedenfor er anført. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til såvel administrationsomkostninger m.v., fællesarealers og sti anlægs vedligeholdelse, renholdelse samt alle foreningens forpligtigelser i øvrigt.

Kontingentet forfalder til helårlig betaling i APRIL eller MAJ måned, og betales portofrit for foreningen til Kassereren senest 10 dage fra forfald. Ved overskridelse af denne dato, pålægges et gebyr på kr. 250,. ved 2. rykker og kr. 500,- ved 3. rykker, hvorefter sagen overgår til inkasso. Efterfølgende gebyrer pålægges i det omfang foreningen har omkosntinger herfor.

Ved overtagelse af en parcel i løbet af regnskabsåret betales forholdsmæssigt kontingent fra overtagelsesdagen. Assens kommune hæfter på lige fod med øvrige grundejere for de i området usolgte kommunalt ejede grunde, m.h.t. økonomiske forpligtigelser ved etablering og vedligeholdelse af grønne områder, og sti anlæg. I takt med salg af omtalte grunde frigøres kommunen for ovenstående forpligtigelser.

SÆRLIGE BESTEMMELSER:

§ 21

Grundejerforeningen begynder sin virksomhed straks efter den konstituerende generalforsamlings afholdelse. På den konstituerende generalforsamling udpeges en bestyrelse.

Ejendommene matr. nr. 12 a, Vestergård, matr.nr. 5 a, Tottegård, Tommerup by og sogn fritages for medlernspligt af grundejerforeningen.

§ 22

Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske ved, at Assens kommune overtager de af foreningen tilhørende arealer, ligesom dens mulige formue da skal tilfalde Assens kommune.

Ovenstående vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangen under lokalplan nr. 2 med tillæg nr. 1, Assens (Tommerup) by og sogn godkendes.

* 1). Pr. afholdt Generalforsamling 20. marts 2024 stemte alle for tolkning af vedtægt §8 m.fl. :

"Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til præcision af §8 m.fl. af vedtægter, hvor “varsel ved skriftlig meddelelse” tolkes som- og omfatter brugen af e-mail, hjemmeside og/eller foreningens Facebook side eller erstatning herfor. Der er alene tale om fortolkningen heraf. Grundejere med fritagelse fra Digital Post er ikke og bliver ikke omfattet heraf om der fremvises kvittering fra Assens Kommune (Borgerservice).

Tolkning og præcision vedtaget på Generalforsamling.